ANBI

Governance Code Cultuur en ANBI

De Bibliotheek Schiedam is een ANBI culturele instelling.

Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI's hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Culturele instellingen zijn instellingen die actief zijn in beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, (pop)muziek, (muziek)theater of vormgeving. Hieronder vallen bijvoorbeeld theatergroepen, schouwburgen, bibliotheken, filmhuizen, (pop)podia, letteren-, pop- en filmfestivals, architectuurcentra.


 • Handelsnaam
  Stichting Bibliotheek Waterweg
 • Handelend onder
  De Bibliotheek Schiedam
 • Straat
  Vijgenstraat 2
 • Postcode
  3111 PT
 • Plaats
  Schiedam
 • Telefoon
  010-7146300

 • Fiscaal nummer NL815526854B01
 • Kamer van Koophandel 24390962
 • Bestuurssamenstelling
  Directeur/bestuurder 
 • Bestuur
  Th. Schilthuizen, directeur/bestuurder
 • Toezichthouder
  Raad van Toezicht
 • Beloningsbeleid
  CAO Openbare Bibliotheken

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden onderneming. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste drie en maximaal zeven natuurlijke personen afkomstig uit verschillende bestuurlijke en beroepsmatige disciplines en laat zich in haar functioneren leiden door de Code Cultural Governance. De Bibliotheek Schiedam onderschrijft de Principes en Best Practice Bepalingen van het RvT-model zoals beschreven in de Code Cultural Governance, en past deze toe.

Verantwoording hierover wordt afgelegd in het jaarverslag. De leden ontvangen een kleine jaarlijkse vrijwilligersvergoeding (presentiegeld).

Leden Raad van Toezicht:

 • Mevrouw P.R. Breugem, voorzitter
 • De heer A.M. van Es, lid
 • De heer Jacob Dirk Wiersma, lid
 • Mevrouw Yoka Yolande Janssen, lid